Imara ninguima ¿pita yachan?...

  • ... ¿religiongunara ñaupama pushajguna?

  • ... ¿estudiaujguna?

  • ... ¿Diospa Shimi?

 JESUSGA DIOSTA CASNA RIMACA

“Can rimashca shimi ciertomi.” (Juan17:17, Sociedades Biblicas Unidas, Nuevo Testamento nishca, 1972).

Intiru mundui huaranga, huaranga runauna tapuigunara Bibliai cutipashcara tupanushca.

¿Casna cutipashcara cambas tupanara munanguichu?

Internetpi jw.org direccionbi mascangui.

Internetpillara LEANGUI

Bibliamanda yachangahua videogunara RICUNGUI

 CAI TAPUIGUNAMANDAGA ¿MAICANDARA CAN MAS YACHANA MUNANGUI?