Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

 PUNTO 7

Imasnara huahuaunara ali iñachishun

Imasnara huahuaunara ali iñachishun

“Canda mandaunimi cai shimiunara camba shungüi charinami angui; cai mandashcaunara camba huahuara yachachi.” (Deuteronomio 6:6, 7)

Jehová Dios familiara rurashca huasha, huahuaunara yayaunama cuiranuchu cuca (Colosenses 3:20). Yaya camba huahuaunara canmi yachachina angui. Jehová Diosta llaquichun. Shinallara tucuira casuj shunguyashcaunas tucuchun (2 Timoteo 1:5; 3:15). Astaumbas paiguna shungu ucui tiashcaras yachanami angui. Shinallara camba ruraigunahuas yachachinami angui. Camba huahuaunara Yaya Diospa Shimira ali yachachingaj canllara ñaupa punda Diospa Shimira camba shungüi charina angui (Romanos 7:22).

 1 HUAHUAUNA CANHUA CUINTARINUCHUN YANAPANGUI

BIBLIA NINMI: “Tucui runa puruntu achu uyangaj, randi rimangaj piñaringajpas unaiyaj achu” (Santiago 1:19). Chiraigu camba huahuauna tucuira cuintanuna munanguichari. Huahuauna cuintarinuna ministishca huras ursa uyana angui. Canguna mana milli ajpimi huahuaunaga imaras cuintangaj munanunga (Santiago 3:18). Paiguna iyanun rimashcara mana valichingachu, shinzhi piñanungami nisha mana tucuira rimanungachari. Chiraigumanda ama dsas piñarichu, chi randi paigunara llaquinimi nisha cuti cuti rimangui (Mateo 3:17; 1 Corintios 8:1).

CAMANA USHANGUICHARI:

  • Camba huahuauna cuintanungaj munanujpi ima ruraushcaras saquisha paita uyangui

  • Problema pasajllai cuintanuna randi, camba huahuaunahua caran cuti cuintanunara yachanami angui

2 RIMAUJPI IMARA NIN NISHA INTINDIPANGUI

BIBLIA NINMI: “Shu runa imaras alira intindij ricujpas alira tupangami, Jehová Diospi quirij runaga cushi angami” (Proverbios 16:20). Huahuauna rimashcalla uyana randi paiguna sintishcaras riparangui. Malta huahuauna mana iyaihua rimanunllami chiraigu huaquimbi imaras rimanunllami. “Shu runa manara uyashallara rimashaga, upa cuintami an, pingaibi saquirinmi.” (Proverbios 18:13.) Chimanda ama dsas piñaringuichu (Colosenses 3:8).

CAMANA USHANGUICHARI:

  • Camba churi cuintaushcara uyashaga ama manzharinguichu, pai rimaushcais ama satiringuichu uyapanguilla

  • Camba huahua cuinta, can malta ashcai ñucas, imasnara sintiricani imara yapa munaj acani nisha iyaripangui

 3 PARIJU CHI TUNUMANDALLARA YACHACHICHI

BIBLIA NINMI: “Churiuna, canguna yayaunara uyaichi tucuibi” (Colosenses 3:20). Jehová Diosga yayara mamaras huahuaunara mandanachun saquishcami. Chiraigu ishquindipura canguna huahuaunara yachachina anguichi paiguna respetachu casuchumbas (Efesios 6:1-3). Huahuaunaga riparanunmi yayauna paiguna mana “tucui parijulla shu [...] iyarinallahua” (1 Corintios 1:10). Chiraigu paiguna ñaupai cangunapura ama piñanuichichu, canguna piñanushcara ricusha cangunara mana respetanungachari.

CAMANA USHANGUICHARI:

  • Huahuaunara imasna camachingaj pariju cuintanuichi

  • Huahuaunara imasna camachinara mana camba cari o huarmi cuinta iyashaga parijumanda intindipaichi

 4 CUINTANUICHI YACHACHINGAJ

BIBLIA NINMI: “Huahuara yachachi ali ñambii purichu” (Proverbios 22:6). Huahuauna ali sumaj iñachu munashaga mana paigunalla causachun saquinami an. Ali sumaj iñanuchunga imasna yachachinara camachinaras yachanami angui (Salmo 127:4; Hebreos 12:11). Camachina libachina hurasga huahuaunara intindichina anguichi imarasha chita o caita mana ninguichi nisha (Proverbios 28:7). Yaya Diospa Shimira llaquichun Bibliamanda iyaigunaras riparachun yachachinguichi (Santiago 1:25). Chita yachashami aliras mana aliras yachanga (Hebreos 5:14).

CAMANA USHANGUICHARI:

  • Camba huahuaunara yachachi, Yaya Diosta shu amigo cuinta ricuchun cierto quirichumbas

  • Internetpi pasachishcaunara ama ricuchun ucha urmanamandas riparasha caruyachumbas yanapana anguichi. Huajlichij runauna huajlichingaj munanujpi shinzhira mana nisha caruyachumbas yachachina anguichi

“Huahuara yachachi ali ñambii purichu”