Mashcaushca publicacionma ri

Cai munduraga ¿pita mandaun?

Cai munduraga ¿pita mandaun?

¿Canga imara ningui . . .

  • . . . Dios?

  • . . . runaguna?

  • . . . Supai?

 BIBLIA NINMI

“Intiru munduga manali supai maquii tian.” (1 Juan 5:19.) “Chiraigumanda Diospa Churi ricurimuca supai apu rashcaunara tucuchingaj.” (1 Juan 3:8, Mushuj Pactachina Shimi.)

CAITA YACHANAGA IMASNA YANAPAN

Cai mundui imarasha llaquiguna tiashcara intindishun (Ricuchina [Apocalipsis] 12:12).

Cai mundui ali causanara chapashun (1 Juan 2:17).

 BIBLIA RIMASHCARA ¿IMARASHA QUIRINA ANCHI?

Ricushun:

  • Supai mandaushcara taripashcami an. Supai mandaushcara Jehová tucuchisha nishcami. Yaya Diosga supai apura tucuchinara munanmi (Hebreos 2:14).

  • Jehová Dios paihua churi Jesusta mandachunmi ajllashca. Jesús ali Mandajmi an, randi Supaiga mili, manali an. Jesusmi nin: “Ñuca cangunara samachishami.[...] mansu shunguyuj, ali shunguyuj ani” (Mateo 11:28, 29).

  • Diosga mana llullanchu. Diospa Shimi pasactami nin: “Dios mana ushan llullanara ” (Hebreos 6:18). Chiraigumanda, Jehová tucui nishcagunara quirinami anchi (Isaías 55:10, 11, Traducción del Nuevo Mundo [NM] ). Supaimanda rimasha Biblia nin: “Cai pacha atun apu ichui tucungami” (Juan 12:31).

 ¿CANGA TAPURISHCANGUICHU?

Supai ña mana mandajpiga ¿imasnara causashun?

Yachangahua Bibliai mascana ushangui SALMO 37:10, 11, NM; APOCALIPSIS 21:3, 4.