Mashcaushca publicacionma ri

Imara iyanun shuj maltauna

Cai videogunai shuj llactaunamanda maltauna rimanun imara paigunara yanapashca paiguna charishca turmindusgunara vinsingaj.

 

Bibliara leana

Maicambi Bibliara leangaj mana gustanchi, shinajpi Bibliara leana ashcara valin. Chuscu maltauna rimanun imarasha Bibliara leana gustanun.

Diospi quirina

Cai ichilla videoi maican maltauna intindichinun imarasha paiguna sirtu quirinun Ruraj Dios tiashcara.