Alajata liyij alli yachachij cai: Videocuna

Cai videocunaca uyacujcunapaj ñaupajpi alli liyichun, alli yachachichunmi ayudan.

YACHAI 1

Sumajta parlashpa callari

¿Can parlashcata uyacujcuna uyanata munachunca imatataj rurana cangui?

YACHAI 2

Alaja shimicunahuan parlai

Conferenciata cucushpa o predicacushpaca gentecuna alli sintirichunca ¿imatataj rurana cangui?

YACHAI 3

Tapuicunata rurai

Gentecuna uyanata munachun, yachashpa catinata munachun, yachachishcata alli intindichun, chaita ama cungarichunca ¿imatataj rurana cangui?

YACHAI 4

Bibliata manaraj liyishpa sumajta parlai

Uyacujcuna versocunata alli intindichunca ¿ima shinataj parlashpa callarina cangui?

YACHAI 5

Ama pandarishpa alli liyi

¿Mana pandarishpa liyingapajca imatataj rurana canchij?

YACHAI 6

Versocunata alli intindichi

Can liyicushcata shujtajcuna intindichunca ¿imatataj rurana cangui?

YACHAI 7

Verdadta yachachi

¿Ima shinataj verdadta yachachina cangui?

YACHAI 8

Alli ejemplocunahuan yachachi

¿Ima shinataj Jesús shina jahualla ejemplocunahuan yachachi tucungui?

YACHAI 9

Dibujocunahuan videocunahuan yachachi

Dibujocunahuan videocunahuanca ¿ima shinataj yachachina cangui?

YACHAI 10

Tonota cambiashpa parlai

¿Uyajcunapaj shunguman chayangapajca ima shinataj tonota cambiashpa yachachina cangui?

YACHAI 11

Shungumanta parlai

Uyacujcunata imata rurachun animangapajca ¿imamantataj shungumanta parlana cangui?

YACHAI 13

Yachashcata pajtachichun ayudai

Can yachachicushca tema paicunata ayudanata, causaipi ima shina pajtachinata ricuchingapajca, ¿imatataj rurana cangui?

YACHAI 14

Importante yuyaicunata alli intindichi

Canta uyacujcuna imata yachachicushcata intindichun, ama cungarichunpish importante yuyaicunata alli intindichi.

YACHAI 15

Can crishcata shungumanta yachachi

¿Yachachicushpa o predicacushpaca ima shinataj mana dudashpa yachachi tucungui?

YACHAI 16

Cushichij shimicunahuan animai

¿Uyacujcuna alli sintirichun, ñucanchijpi confianzata charichunca imatataj rurana canchij?

Ashtahuan yachai

LIBROCUNA FOLLETOCUNAPISH

Alajata liyij alli yachachij cai

Cai publicacionca alli liyij alli yachachij tucungapajmi rurashca can.