Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Josiasca Diosta cˈuyashpami mana allicunataca pˈiñarca (parte 2)

Josiasca Diosta cˈuyashpami mana allicunataca pˈiñarca (parte 2)

Rey Josiasca jarcaicunahuan chˈimbapurana cashpapish yanga dioscunatami tucuchisha nirca. Chashnami gentecuna cutin Jehová Diosllata adorachun ayudasha nirca.