Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

¿Alli huillaicunata uyanata munanguichu?

¿Alli huillaicunata uyanata munanguichu?

Mana alli noticiacunallatami ricunchij. Pero ¿ima alli huillaicuna tiyangachu? Cai videopica Dios Cushca Alli Huillaicuna folletohuan Bibliata yachai tucushcatami ricuchin.