HUILLAJ Núm. 1, 2020 | ¿Maipitaj verdadta huillacun?

Bibliaca mana llullashpami achca importante tapuicunata cutichin.

¿Maipitaj verdadta huillacun?

Mana tucuita verdadta nij gentecuna tiyajpipish importante tapuicunamantami alli yachai tucungui.

Bibliaca mana llullanchu

Bibliapi ima nishcacunataca tucui shunguhuanmi crina cangui.

¿Diospish Jesuspish picunataj can?

Jehovapish Jesuspish mana chaillatajchu can. ¿Imamantataj shina ninchij?

¿Diospaj gobiernoca imataj can?

Bibliapica Diospaj gobierno maipi cashcata, picuna mandana cashcata, picunata mandana cashcata, imata rurana cashcatapishmi huillan.

¿Shamuj punllacunapica ima shinataj causashun?

Yaya Dios cai Allpapi ima shina causaita cugrinamanta, chaipi ima shina gentecuna causanamanta yachashpa cati.

¿Bibliata yachashpaca ima bendiciontataj chasquingui?

Bibliamanta verdadta yachashpaca sumaj bendicioncunatami chasquingui.