HUILLAJ (YACHANAPAJ) Marzo de 2019

Cai revistaca 6 de mayo al 2 de junio de 2019 yachagrishca temacunatami charin.

“¿Manachu ñucaca cunanllataj bautizari tucuni?”

Huaquincunaca Diosta rijsishca huashapish bautizaringapaj huaquin jarcaicunatami charincuna. ¿Chai jarcaicunata mishangapajca imatataj rurana can?

Jehová Diosta uyashunchij

Cunan punllacunaca Jehová Diosca ¿ima shinataj ñucanchijhuan riman? ¿Diosta uyangapajca imatataj rurana canchij?

Shujtajcunamanta sustarishunchij

Jehová Diospish, Jesuspish shujtajcunamanta sustarishcataca ¿ima shinataj ricuchin? Paicuna shina cangapajca ¿imatataj rurana canchij?

Huillacushpaca llaquij cashcata ricuchishunchij

Diospaj Shimita huillacushpaca ¿ima shinataj shujtajcunata llaquishcata ricuchishun? Chuscu cosascunata rurana cashcata ricushun.

Alli cangapajca ¿imatataj rurana canchij?

¿Alli canaca imataj can? ¿Alli cangapajca imatataj rurana canchij?

“Chashna cachun” nijpica Diosca uyacunmi

Achcacunaca Diosta mañashca qˈuipami “chashna cachun” nincuna ¿Cai shimica imatataj nisha nin? ¿Bibliapica cai shimimantaca imatashi nin?