Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 94

Cambaj Shimita cushcamanta pagui Jehová

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
Cambaj Shimita cushcamanta pagui Jehová

(Filipenses 2:⁠16)

 1. 1. Jehová achcatami agradicini.

  Cambaj sumaj Shimita cushcamanta.

  Canllataj quillcachishca

  yuyaicunamari.

  Ñuca purinata achijyachijmi.

 2. 2. Yayitu Dios cambaj shimicunaca

  ñuca shungu ucucamami chayan.

  Cashcata rurachunmi

  alli ñanta pushan.

  Cushi causachunmi ñucata⁀ayudan.

 3. 3. Canta sirvijcuna llaquicunata

  ahuantashcatami Bibliaca huillan.

  Paicuna shinamari

  ñaupajman catisha.

  Tucui shungumanta pagui Jehová Dios.