Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 93

Ñucanchij tandanacuita bendiciahuai

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
Ñucanchij tandanacuita bendiciahuai

(Hebreos 10:​24, 25)

 1. 1. Ñucanchij tandanacuita

  bendiciahuai Jehová Dios.

  Quiquinpaj espirituta

  ñucanchijman cuhuailla.

 2. 2. Cambaj yachachishcacuna

  shunguman chayachunpish,

  alli huillangapajpishmi

  ayudata mañanchij.

 3. 3. Canca tucuimanta yalli

  Jatun Mandajmi cangui.

  Shuj yuyailla cushillami

  canta⁀alabanchij Jehová.

(Cai versocunatapish leyipai: Sal. 22:22; 34:⁠3; Is. 50:⁠4).