Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 7

Jehovami ñucata quishpichij

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
Jehovami ñucata quishpichij
CAMBIAI

(Isaías 12:2)

 1. 1. Achca poderta charij Jehová Dios

  canmi ñucaman fuerzata cungui.

  Huaquincuna mana uyajpipish

  canmantaca huillacushallami.

  (CORO)

  Quishpichij Jehová, jatunmi cangui.

  Punllantamari alabasha.

  Shuj pirca shina cashcamantami

  ñucata alli cuidaj Dios cangui.

 2. 2. Cambaj Shimita yachashpamari

  ñucaca alli ñanta purini.

  Can churashca Mandanamantaca

  mana shaicushpami yachachisha.

  (CORO)

  Quishpichij Jehová, jatunmi cangui.

  Punllantamari alabasha.

  Shuj pirca shina cashcamantami

  ñucata alli cuidaj Dios cangui.

 3. 3. Diablo ñucata llaquichijpipish

  canmanta mana caruyashachu.

  Jehová tucui ñuca causaipimi

  cambaj munaita ruracushalla.

  (CORO)

  Quishpichij Jehová, jatunmi cangui.

  Punllantamari alabasha.

  Shuj pirca shina cashcamantami

  ñucata alli cuidaj Dios cangui.

(Cai versocunatapish leyipai: 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12).