Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 47

Punllantami Jehová Diosta mañasha

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
Punllantami Jehová Diosta mañasha

(1 Tesalonicenses 5:⁠17)

 1. 1. Ñuca shunguta pascashpamari

  cada punlla Diostaca mañani.

  Siempremi paica ñucata uyan.

  Ñuca cˈuyashca amigomari.

  Chaimi cushilla cani.

 2. 2. Ñucata cˈuyashpa cuidajpimi

  punllanta Jehovata pagui nini.

  Perdonahuai nishpami mañani.

  Paica ñucata allimi rijsin.

  Llaquij Dios Yayamari.

 3. 3. Sinchi llaquicunahuan cashpaca

  Diostami ayudachun mañani.

  Paipi shunguta churashpamari

  cushilla tranquilo sintirini.

  Punllanta mañashami.

(Cai versocunatapish leyipai: Sal. 65:⁠5; Mat. 6:​9-13; 26:41; Luc. 18:⁠1).