Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 32

Diospaj lado tucushunchij

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
Diospaj lado tucushunchij

(Éxodo 32:26)

 1. 1. Panda religionpi cashpamari

  amsapi shina puricurcanchij.

  Cunanca Diosta⁀alli rijsishpami

  cushilla sintirinchij.

  (CORO)

  Diosmi ñucanchijta alli cuidanga.

  Paimanta amataj caruyashunchij.

  Cˈuyaj Jehová Diospaj lado tucushpa

  pai yachachishcata pajtachishunchij.

 2. 2. Jehová churashca Mandanamanta

  muyundij Allpapi huillashunchij.

  Cunanmi Diospaj lado canata

  utca agllana canchij.

  (CORO)

  Diosmi ñucanchijta alli cuidanga.

  Paimanta amataj caruyashunchij.

  Cˈuyaj Jehová Diospaj lado tucushpa

  pai yachachishcata pajtachishunchij.

 3. 3. Millai Diabloca tucui layami

  ñucanchijtaca llaquichisha nin.

  Paita amataj manchashunchijchu.

  Jehovapi confiashunchij.

  (CORO)

  Diosmi ñucanchijta alli cuidanga.

  Paimanta amataj caruyashunchij.

  Cˈuyaj Jehová Diospaj lado tucushpa

  pai yachachishcata pajtachishunchij.

(Cai versocunatapish leyipai: Sal. 94:14; Prov. 3:​5, 6; Heb. 13:⁠5).