Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 15

¡Diospaj punta Churita alabashunchigari!

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
¡Diospaj punta Churita alabashunchigari!

(Apocalipsis 11:15)

 1. 1. Mushuj Rey Jesusca

  Diospaj punta Churimi.

  Cashcata rurashpami

  tucuita⁀alli mandanga.

  Jesusca Yaya Diosta

  cˈuyashcamantami

  Dioslla jatun cashcata

  ñalla ricuchinga.

  (CORO)

  Dios agllashca Reyta

  alabashunchigari.

  Sión urcumantami

  Jesusca ña mandacun.

 2. 2. Quishpichij Jesusta

  alabashunchigari.

  Pai huañushcamantami

  Dioshuan alli tucunchij.

  Ñallami cielopica

  shuj boda tiyanga.

  Chaipimi Jehová Diosta

  alabangacuna.

  (CORO)

  Dios agllashca Reyta

  alabashunchigari.

  Sión urcumantami

  Jesusca ña mandacun.

(Cai versocunatapish leyipai: Sal. 2:⁠6; 45:​3, 4; Ap. 19:⁠8).