Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 130

Jehová shina perdonashunchij

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
Jehová shina perdonashunchij

(Salmo 86:⁠5)

 1. 1. Juchayujcunata

  perdonangapajmari

  Yayitu Diosca Jesusta

  cai Allpaman cacharca.

  Ñucanchij pandarijpipish

  arrepintirijpica

  Jesuspaj yahuarmantami

  Jehová Diosca perdonan.

 2. 2. Ñucanchij juchata

  Jehová perdonachunca

  caishujmanta chaishujmanta

  perdonanacushunchij.

  Shujtajcuna llaquichijpi

  ama pˈiñarishunchij.

  Paicuna pandarishcata

  ama yuyarishunchij.

 3. 3. Perdonaj canapish

  cˈuyaj, llaquij canapish

  Yaya Diospaj ñaupajpica

  achca valishcami can.

  Paipaj alli ejemplota

  tucuipi catishunchij.

  Chashnami shujtajcunahuan

  alli apanacushun.

(Cai versocunatapish leyipai: Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13, NM).