Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 105

“Diosca cˈuyajmari”

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
“Diosca cˈuyajmari”

(1 Juan 4:​7, 8)

 1. 1. Jehová Diosca cˈuyajmari.

  Chaimantamari paica:

  ‘Ñucata, projimotapish

  cˈuyaichij’ nishpa mandan.

  Pai mandashcata punllanta

  alli pajtachishpaca

  cunanpish shamuj punllapish

  cushillami causashun.

 2. 2. Ñucanchij cosascunata

  tucuita chaupishpapish

  cˈuyaihuan mana cushpaca

  ima mana canchijchu.

  Shungumanta cˈuyashpaca

  mana envidiashunchu.

  Ashtahuanpish llaquishpami

  ayudashpa catishun.

 3. 3. Shujtajcuna llaquichijpi

  ama resentirishpa

  ñucanchij Yaya Dios shina

  utca cungarishunchij.

  Cˈuyaita ricuchinata

  amataj saquishunchij.

  Chashnami cˈuyaj Diostaca

  achcata cushichishun.