Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 APÉNDICE

¿Yayamanta, Churimanta, jucha illaj espiritumantaca Bibliaca imatataj yachachin?

¿Yayamanta, Churimanta, jucha illaj espiritumantaca Bibliaca imatataj yachachin?

ACHCA gentecunami Trinidadpi crin. Yayapish, Churipish, jucha illaj Espiritupish shujllami can, igualmi can, tucuitami rurai tucun, paicunataca pipish mana rurarcachu nincunami. Shinashpaca Trinidadpi crijcunaca, Yayapish Diosmi can, Churipish Diosmi can, jucha illaj Espiritupish Diosmi can nincunami. Chashna yuyashpaca shujlla Diosmi can nincunami.

 Trinidadpi crijcunaca chai yuyaita mana entendichi tucuncunachu. Bibliapi chaita yachachishcatami yuyancuna. Shinapish Bibliapica Trinidad shimica shuj cutinllapish mana ricurinchu. Shinashpaca, ¿Trinidad tiyashcata yuyachij versocunaca Bibliapi tiyanchu? ¿Gentecunaca ima versohuantaj Trinidad tiyashcata yachachisha nincuna? Chaita ricushun.

“RIMASHCA SHUTICA TAITA DIOSLLATAJMI CARCA”

Juan 1:1 versopica: “Taita Dios imatapish manaraj rurajpimi Rimashca Shutica ña tiyarca. Rimashca Shutica Taita Dioshuanmi carca. Rimashca Shutica Taita Diosllatajmi carca” ninmi. Asha versocuna qˈuipaca apóstol Juanca “Rimaica” Jesús cashcatami ricuchirca (Juan 1:14). Shinashpaca, Juan 1:1-pi “Rimashca Shutica Taita Diosllatajmi” nijpimi, huaquincunaca Yayapish Churipish shujllami can nincuna.

Huaquin traducijcuna “Rimashca Shutica Taita Diosllatajmi” nishpa paicunapaj Bibliapi churajpipish, shujtaj traducijcunaca shujtaj yuyaitami churancuna. Paicunaca Bibliata griego shimipi quillcashcata alli ricushpami shujtaj yuyaita churashcacuna. Por ejemplo: Los escritos originales, de Senén Vidal nishcapica “Rimaica shuj diosmi carca” ninmi. Shinallataj Juan. Texto y Comentario, de J. Mateos y J. Barreto nishcapica “Rimaica diosmi carca” ninmi. Cai traducijcuna nishca shinaca, Rimashca Shutica mana Diosllatajchu can. Huaquinpica poderta charishcata, mandajcuna cashcata ricuchingapajmi Bibliapica gentecunataca “dios” nin. Por ejemplo Bibliapica juezcuna poderta charishcata, mandajcuna cashcata ricuchingapajmi paicunataca “dioscuna” nin (Juan 10:34, 35). Diablotapish cai pachata mandaj cashcamantami “dios” nishpa shutichin (2 Corintios 4:4). Caipi ricushca shinaca, paicunataca Bibliapica mana Taita Dios cashcatachu nicun. Shinashpaca, Juan 1:1-pi Jesusta “dios” nishpaca, “achca poderta” charishcatami ricuchicun. Paica mana Taita Dioschu can. *

ASHTAHUAN YACHASHUN

Bibliata quillcashca griego shimitaca achcacunami mana yachanchij. Shinashpaca, ¿apóstol Juan imata nisha nishcataca  ima shinataj alli yachai tucunchij? Shuj chˈimbapuraita rurashun. Shuj profesorca shuj yuyaitami yachachin. Shinapish estudiantecunaca, profesor imata yachachishcata mana alli entendincunachu. ¿Paicunaca imatataj rurana can? Profesortami ashtahuan entendichichun mañana can. Chashnami imata yachachishcata alli entendingacuna. Shinallatajmi Juan 1:1-ta alli entendingapajca, Juan libropi Jesusmanta ashtahuan mashcana canchij. Chashna rurashpami Jesús mashna poderta charishcata, Jesús pi cashcata alli entendishun.

Juan 1:18-pica apóstol Juanca, “Taita Diostaca pi manataj ricushcachu” nircami. Shinapish huaquin gentecunaca Diospaj Churi Jesustaca ricurcacunami. Apóstol Juanca: “Taita Diospaj Rimaica [o Jesusca] aichayujmi tucurca. Paica ñucanchij chaupipimi causarca. Paitaca Yaya shinallataj sumaj cajtami ricurcanchij” nircami (Juan 1:14). Shinashpaca, ¿Jesusllataj Dios cajpica imamantataj Diostaca mana ricui tucunchij? Shinallataj apóstol Juanca, Rimashca Shutica “Taita Dioshuanmi carca” ninmi. Shinashpaca, Churica Dioshuanmi carca, mana Diosllatajchu carca. Ashtahuanpish Juan 17:3-pica, Jesusca paipaj Yayaca ‘shujlla Taita Dios’ cashcata ricuchishpami paihuan chˈican cashcata entendichirca. Shinallataj apóstol Juanca ‘Jesustaca Quishpichij Cristo cashcata, Taita Diospaj Churi cashcatapish crichun’ nishpami paipaj librotaca quillcashpa tucuchirca (Juan 20:31). Cai versopi ricuchishca shinaca Jesusca mana Diosllatajchu can, ashtahuanpish Diospaj Churimi can. Cai tucui yuyaicunaca Juan 1:1-ta ima shina entendina cashcatami ricuchin. Rimaita o Jesusta ‘dios’ nishpaca, achca poderta charishcatami ricuchin. Shinapish mana tucuita rurai tucuj Dios cashcatachu ricuchin.

ASHTAHUAN ALLI ENTENDISHUN

Profesorta cutin yuyarishun. Profesor ayudajpipish huaquin estudiantecunaca manaraj alli entendinchu. ¿Paicunaca imatataj rurai tucun? Shujtaj profesor ayudachunmi mañai tucun. Caishuj profesorpish chaillatataj yachachijpica, estudiantecunaca allimi entendinga. Tucuita rurai tucuj Diosmanta, Jesusmanta apóstol Juan imata nisha nishcata mana alli entendishpaca, ñucanchijpish Bibliapimi shujtaj librota ricuna canchij. Marcos imata quillcashcata ricushun. Marcosca Jesús ima nishcata  quillcashpami: “Ima punlla ima hora shamunataca pi mana yachanchu. Jahua pachapi caj angelcunapish, Churipish mana yachanchu. Ñuca Yayallami yachan” nircami (Marcos 13:32). Cai versopipish Jesusca mana Diosllataj cashcatami entendichin.

Jesús nishca shinaca Yayaca Churi mana yachashcatami yachan. Jesusllataj tucuita rurai tucuj Dios cashpaca, Yaya Dios yachashcatami yachanman carca. Shinashpaca Yayapish Churipish mana igual cashcatami entendinchij. Shinapish huaquincunaca ningachari, “Jesusca ishqui laya causaitami charirca. Puntapica jahua pachapimi causarca, qˈuipaca cai pachapimi runa shina causarca. Runa shina cashcamantami mana yacharca” ningacunachari. Chai yuyai cierto cajpica ¿jucha illaj espirituca imamantataj mana yacharca? Jucha illaj espiritupish Diosllataj cajpica, ¿imamantataj Jesusca jucha illaj espirituca yachanmi mana nirca? Ashtahuanpish Jesusca, ñuca Yayallami yachan nircami.

Bibliamanta yachashpa catishpaca, Yayamanta, Churimanta, jucha illaj espiritumantapish shujtaj versocuna imata nijtami alli entendingui. Chai tucui versocunaca cai temata alli entendichunmi ayudanga (Salmo 90:2; Hechos 7:55; Colosenses 1:15).

^ par. 3 Juan 1:1 versomanta ashtahuan yachasha nishpaca, testigo de Jehovacuna rurashca La Atalaya del 1 de noviembre de 2008 revistapi páginas 24 y 25-ta ricui.