Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 PARTE 2

Diosca ¿pitaj can?

Diosca ¿pitaj can?

Shujlla Diosmi tiyan. Paipaj shutica Jehovami can (Salmo 83:​18NM). Shuj espíritu cashcamantami Paitaca mana ricui tucunchij. Ñucanchijta achcata c’uyashcamantami paitapish c’uyachun munan. Shinallataj, shujtaj gentecunatapish c’uyachunmi munan (Mateo 22:​35-40). Tucuita rurashcamantami, paita yallica ni pi mana tiyan.

Puntapica achca poderta charij shuj angeltami rurarca. Chai angeltaca Jesucristo shutihuanmi rijsinchij. Diosca shujtaj angelcunatapishmi rurarca.

Jehová Diosca jahua pachapi tucui tiyashcata... Allpapi tucui tiyashcatapishmi rurarca Apocalipsis [Revelación] 4:11

 Jehová Diosmi jahua pachatapish, Allpatapish, caipi tucui tiyashcatapish rurarca (Génesis 1:1).

Punta c’ari Adantaca ñutu allpamantami rurarca (Génesis 2:⁠7).