Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 YACHAI 8

Alli ejemplocunahuan yachachi

Alli ejemplocunahuan yachachi

Mateo 13:34, 35

YUYARI: Gentecuna yachashcata alli intindichunca jahualla ejemplocunatami churana cangui.

CASHNA RURAI:

  • Jahualla ejemplocunata churai. Jesús layallatajmi sinchi temacunata intindichingapajca fácil ejemplocunata churana cangui. Ejemplocunata churashpapish mana dimastij cosascunata nishpachu parlana cangui. Por ejemplo, shuj temamanta parlacushpa shujtaj laya ejemplota churajpica mana intindingachu. Chaimanta ima temamanta parlacushpaca ejemplopish chai yuyaillamantatajmi cana can.

  • Alli ejemplota churangapajca gentecuna imata ruracujta, ima shina causacujtami ricuna cangui. Pero shuj ejemplota churagrishpaca paicunata ama pingaipi saquingapajmi alli yuyarinaraj cangui.

  • Importante yuyaicunata yachachingapajllami ejemplocunataca churana cangui. Alli ejemplohuan yachachijpica mana ejemplollatachu yuyaringa, ashtahuanpish chai ejemplohuan imata yachachisha nishcatami alli yuyaringa.