Shuj punlla jatun tandanacuipaj programa 2019-2020 (Superintendente huauquihuan)

Shuj punlla jatun tandanacuica cˈuyaimi sinchiyachin nishcami can. Cai jatun tandanacuipica cai programata ricushpa yachai.

“Cˈuyaimi sinchiyachin”

Jatun tandanacuipimi cˈuyaica yachaitapish yalli cashcata intindichinga. Imata rurashpapish cˈuyaimanta rurana cashcatami yachachinga.

Cai tapuicunata uyashpa cutichi

Cai tapuicunataca cai jatun tandanacuipimi cutichinga.