Shuj punlla jatun tandanacuipaj programa 2019-2020 (Betelmanta huauquihuan)

Shuj punlla jatun tandanacuica Jehová Diosta shungumanta cˈuyashunchij nishcami can. Betelmanta shuj huauquimi conferenciata cunga. Cai jatun tandanacuipaj programata ricui.

Jehová Diosta shungumanta cˈuyashunchij

Jatun tandanacuipica Jehová Diosta cˈuyangapaj imata rurana cashcatami yachachinga. Shinallataj shujtajcunatapish shungumanta cˈuyanatami yachachinga.

Cai tapuicunata uyashpa cutichi

Cai tapuicunataca cai jatun tandanacuipimi cutichinga.