Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 Lección 4

Paipaj yayatapish Jehovatapish cushichircami

Paipaj yayatapish Jehovatapish cushichircami

¿Jefteca imatataj Jehovaman cusha nicun?

Jeftepaj ushushica llaquilla sintirishpapish paipaj yaya nishcatami pajtachirca

¿Dibujopi ricurij huahuaca pitaj can?... Paipaj shutitaca Bibliapica mana huillanchu. Shinapish paipaj yayaca Jeftemi carca. Chai huahuaca paipaj yayatapish Jehovatapish achcatami cushichirca. ¿Jeftemanta paipaj ushushimantapish yachasha ninguichu?

Jefteca alli runami carca. Jehovamantami paipaj ushushiman achca tiempota yachachij carca. Paica mana manchashpami llajtata alli pushaj carca. Chaimantami israelitacunaca Jefté runataca: “¿Macanacuiman rishpaca ñucanchijta mandasha ninguichu?” nircacuna.

Jefteca Jehovatami macanacuita mishangapaj ayudahuai nirca. Ayudajpica huasiman tigracujpi, ñucata puntapi tupanaman llujshijtami canman cusha nircami. ¿Diosman cunaca imatataj nisha nin? Jefté  runata puntapi tupanaman llujshijca Diospaj carpa huasipi servingapajmi chai cˈuchullapi causanaman rina carca. Jehovapaj carpa huasipica Diostami adoranaman rijcuna carca. ¿Jefteca macanacuita misharcachu? Ari misharcami. Paipaj huasiman tigrajpica, ¿pishi puntapi tupanaman llujshirca?...

¡Jeftepaj shujlla ushushimi llujshirca! Paica ñami soltera carca. Paitami Diospaj huasipi servinaman cachana carca. Chaimantami Jefteca llaquilla sintirirca. ¿Jefté ima nishcata yuyaringuichu? Paipaj ushushipish: “Ñuca yayitolla cambaj shimihuan cusha nishcata pajtachilla” nircami.

Jeftepaj ushushitaca cada huatami amigacunaca ricunaman rij carca

Jeftepaj ushushipish llaquillami sintirirca. ¿Imamanta? Diospaj carpa huasipi servinaman rishpaca mana cazaranachu carca, huahuacunatapish mana charinachu carca. Shinapish paipaj yaya nishcata pajtachishpami Diosta cushichisha nirca. Cazarashpa huahuacunata charinapaj randica, Jehovapaj huasipi servishpa causanami ashtahuan valishca carca. Chaimantami paipaj huasita saquishpa Jehovapaj huasipi servinaman rirca.

¿Chaita rurashpaca paipaj yayatapish Jehovatapish cushichircachu?... ¡Ari! Canpish Jeftepaj ushushi shinami cai tucungui. Jehovata cazushpaca paitami cushichingui. Cambaj yaya mamatapish cushichinguimi.