Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

¿Huañushpaca imashi tucunchij?

¿Huañushpaca imashi tucunchij?

Huañushcacuna ima shina cashcata Bibliapi yachashpaca achcatami cushicunchij.