Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 LECCIÓN 82

Jesusca ima shina mañanatami yachachirca

Jesusca ima shina mañanatami yachachirca

Fariseocunaca shujtajcuna ricuchunllami allicunata rurajcuna carca. Paicunaca gentecuna uyachunllami rezocunata de memoria yachashpa, callecunapi sinagogacunapi unita shayarishpa chaillatataj nijcuna carca. Pero, Jesús ima shina mañana cashcata yachachijpica gentecunaca mancharircacunami. Jesusca, ‘fariseocuna shinaca ama mañaichu. Paicuna chashna mañajpipish Diosca mana uyanchu. Ashtahuanpish paillahuan cashcata yuyashpami Jehová Diosta mañana cangui. Chaimanta cutin cutin ama chaillatataj mañanguichu. Diosca can ima shina sintirishcata shungumanta huillachunmi munan’ nircami.

 Shinallataj Jesusca, ‘jahua pachapi caj ñucanchij Yaya, cambaj shutitaca alli nishca cachun. Can Mandana punlla ña chayamuchun. Jahua pachapipish, cai pachapipish can munashcata rurachun’ nircami. Q⁠ˈ⁠uipaca, ‘cada punlla micunata cuhuai, juchacunatapish perdonahuai, imalla minishtishcacunatapish cuhuai nishpami mañana cangui’ nircami.

Jesusca, ‘Yaya Diosta mañanataca amataj saquinguichu. Allicunata mañashpa catingui. Yaya mamacunaca huahuacunamanca allicunatami cusha nincuna. Chaimanta, cambaj huahua tandata mañajpica mana rumita cunguimanchu. Pescadota mañajpipish mana culebrata cunguimanchu’ nircami.

Ashtahuan intindichingapajmi Jesusca cashna nirca, ‘cambaj huahuamanca imatapish allitamari cunguichij. ¿Manachu cambaj Yayacarin espíritu santota cuhuai nishpa mañajmanca cungalla? Chaimanta Diostaca mañanallami cangui’ nircami. ¿Canca Jesús yachachishca shinachu Diosta mañangui? O ¿Imacunatataj mañangui?

“Mañaichij, paica cungami. Mashcaichij, japinguichijmi. Huasiyuj nichij, paica pascangami” (Mateo 7:7).