Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 LECCIÓN 59

Chuscu jovencunaca Jehovatami cazurcacuna

Chuscu jovencunaca Jehovatami cazurcacuna

Nabucodonosorca Judata mandajcunapaj churicunata apashpami Aspenaz shuti runa paicunata ricuchun churarca. Chai jovencunamantaca ashtahuan yuyaisapacunata, mana ungushcacunata mashcachunmi mandarca. Quimsa huatacunatami alli yachaita chasquishpa, Reypaj huasipi trabajana carca. Chaipajca jovencunaca babiloniocunapaj shimita rimanata, leyinata, escribinatapishmi yachana carca. Chashnallataj reyman cushca micunallatatajmi paicunapish micuna carcacuna. Chai chuscu jovencunaca Daniel, Ananías (Hananías), Misael, Azarías shuticunami carca. Pero Aspenazca babiloniocunapaj shuticunatami churarca. Paicunataca Beltsasar, Sadrac, Mesac, Abed-nego  (Abednego) nishpami shutichirca. Chashna yachaicunata chasquishpaca ¿chai jovencunaca Jehová Diosta cungarircacunachu?

Chai chuscu jovencunaca Diostami tucuipi cazunata munarcacuna. Diospaj Leypica huaquin micunacunata mana micuna cashcata yachashcamantami reypaj micunata mana chasquircacuna. Chaimantami Aspenaztaca, ‘mandajpaj micunata micuchunca ama obligaichu’ nircacuna. Pero Aspenazca, ‘mana alli micujpica irqui ñahuicuna cajta ricushpaca reyca ñucata huañuchingami’ nircami.

Danielca alli yuyarishpami guardiataca, ‘10 punllacunacama yacuta cuichij verduracunata caraichij. Q⁠ˈ⁠uipaca reypaj micunata micuj jovencunahuan ñucanchijta ch⁠ˈ⁠imbapurashpa ricungui’ nircami. Guardiaca allimi can nircami.

10 punllacuna q⁠ˈ⁠uipaca Daniel, paipaj quimsa amigocunaca shujtaj jovencunatapish yallimi alli ricurirca. Jehová Diosca paita cazushcamantami achcata cushicurca. Diosca muscuipi shina ricushcacunata, muscuicunata intindichunmi Danielman yachaita curca.

Quimsa huatacunata yachachishca q⁠ˈ⁠uipami Aspenazca Nabucodonosorpajman pusharca. Reyca Danielhuan paipaj amigocunahuan parlanacushpami shujtaj jovencunatapish yalli yuyaisapa cajta ricurca. Chaimantami paipajta rurachun churarca. Chai q⁠ˈ⁠uipaca reyca achca cutinmi paicunata consejocunata cuchun mañarca. Diosca cai chuscu jovencunamanca achca yachaitami curca. Chaimantami reypaj yachaisapacunata, brujocunatapish yalli yuyaisapacuna carca.

Daniel, Ananías, Misael, Azariaspish mana paicunapaj llajtapi carcachu. Chashna cajpipish Jehová Diospaj llajtamanta cashcataca manataj cungarircacunachu. Canpish yaya mamacuna mana canhuan cajpica ¿Diosta yuyarishpa catinguimanchu?

“Pajta cantaca, huambrami nishpa pi rimanman. Chaimanta rimanapi, causanapi, c⁠ˈ⁠uyanapi, yuyanapi, crinapi, chuya canapipish crijcuna ricushpa catinalla alli cangui” (1 Timoteo 4:12).