Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Dios Cushca Alli Huillaicuna

¿Ima alli huillaicunatataj Diosca cushca? ¿Alli huillaicunataca imamantataj crina canchij? Cai folletomi cai tapuicunata cutichin.

Cai folletoca ¿ima shinataj ayudan?

Cai folletoca Diospaj Shimi Bibliata yachachunmi ayudan. Yanalla ricurij tapuicunamanta cambaj Biblia imata yachachijta ricungapajmi parrafocuna tucuripica versocuna tiyan.

¿Ima alli huillaicunataj ñucanchijpaj tiyan?

Dios cushca alli huillaicuna ima cashcata, imamanta yachana cashcata, imata rurana cashcata yachai.

Diosca ¿pitaj can?

¿Diosca ima shutitaj can? ¿Diosca ñucanchijmanta preocuparinchu?

¿Alli huillaicunaca Diosmantachu shamun?

Biblia mana llullacushcata yachangapajca ¿imatataj rurana canchij?

Jesusca ¿pitaj can?

Jesús imamanta huañushcata, quishpichingapaj imata rurashcata, cunan punllacunapi imata ruracushcata yachai.

Diosca ¿imatataj cai Allpahuanca ruranga?

Bibliapica cai Allpata Dios imapaj rurashcata, llaquicuna ima shina tucurinata, cai Allpa ima tucunata, Allpapi picuna causana cashcatami yachachin.

¿Huañushpaca imashi tucunchij?

¿Huañushpaca imashi tucunchij? ¿Ñucanchij huañushca familiacunata cutin ricushunchu?

Diosca ¿ima shinataj ñucanchijta mandanga?

¿Diospaj Mandanapica pitaj mandanga? ¿Diospaj Mandanaca imatataj ruranga?

Diosca ¿imamantataj mana alli ruraicuna llaquicunapish tiyachun saquishca?

Mana alli ruraicunaca ¿ima shinataj tiyai callarirca? Diosca ¿imamantataj llaquicuna tiyachun saquishca? ¿Llaquicunaca tucuringachu?

Familiacuna cushilla causangapajca ¿imatataj rurana can?

Jehová Diosca familiacuna pai shina cushilla causachunmi munan. Cusacunaman, huarmicunaman, yaya mamacunaman, huahuacunaman Biblia imata mandajta yachai.

Alli religiontaca ¿ima shinataj rijsi tucunchij?

¿Shujlla alli religionchu tiyan? Diosta alli servijcunata rijsingapaj 5 yuyaicunata ricui.

Dios mandashcacunaca ¿ima shinataj ayudan?

Jesusca imamanta ayudachun minishtishcata, Bibliapi ishqui alli ayudacuna tiyashcatami yachachirca.

¿Ima shinataj Diospajman cˈuchuyai tucunchij?

¿Diosca tucui mañashcacunatachu uyan? ¿Ima shinataj mañana canchij? ¿Diospajman cˈuchuyangapajca maimantaj rina canchij?

Religioncuna ¿ima tucunatataj Bibliaca yachachin?

¿Shuj punllaca tucui gentecuna tandanacushpa shujlla Diosta adorangacunachu?

Diosca ¿imamantataj shuj llajtata agllacun?

Bibliami Diosta alli servijcuna imata rurana cashcata yachachin.

¿Imamantataj Bibliata yachashpa catina cangui?

¿Diosmanta, paipaj Shimimantapish yachashcamantaca ima shinataj shujtajcunata ayudai tucungui? ¿Diospaj amigo cai tucunchijchu?