Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | JUAN 7, 8

Jesusca Yaya Diostami jatunyachirca

Jesusca Yaya Diostami jatunyachirca

7:15-18, 28, 29; 8:29

Jesusca paipaj rimashcahuan, rurashcacunahuanpish Yaya Diostami jatunyachirca. Paipaj nishcacunaca Jehová Diosmanta shamushcata tucuicuna yachachunmi munarca. Chaimantami yachachicushpaca siempre Diospaj Shimimanta yachachij carca. Shujtajcuna paita alabajpica mana paillapi yuyashpami Diosta jatunyachirca. Jehová imata rurachun nishcata pajtachinallapi yuyarca (Jn 17:4).

¿Jesús shina cashcataca ima shinataj ricuchishun?

  • Gentecunaman o congregación ucupi Bibliamanta yachachicushpa.

  • Shujtajcuna alabajpi.

  • Ñucanchij tiempota alli utilizanata agllashpa.