Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | JUAN 5, 6

Cˈuyaimanta Jesusta catishunchij

Cˈuyaimanta Jesusta catishunchij

6:9-11, 25-27, 54, 66-69

Diosmanta poderta chasquishpami shuj milagrota rurashpa Jesusca paita catijcunaman cararca. Cayandij punlla Jesús yachachijpica paicunaca mana alli intindi tucurcacunachu. Chaimantami achcacunaca pˈiñarishpa Jesusta ña mana catisha nircacuna. Cˈuyaimanta Jesusta catinapaj randica paicunaman micunata carachunllami mashcarcacuna.

Caita tapuri: “¿Imamantataj Jesusta catini? ¿Cunan punllacunapi, shamuj punllacunapi bendicioncunata chasquinaraicu o Jehová Diosta cˈuyashcamanta?”.

¿Imatataj yuyangui?

  • ¿Huauqui panicunahuan pasanata munashcallamantachu Diosta sirvina canchij?

  • ¿Paraíso Allpapi causanata munashcallamantachu Diosta sirvina canchij?