Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | SALMOS 119

Diospaj alli ñanpi purishunchij

Diospaj alli ñanpi purishunchij

Diospaj alli ñanpi purinaca Dios mandashcacunata tucui shunguan cazunami can. Bibliapica cai salmota quillcajpish, shujtajcunapish Jehová Diosta cazushcata, paipi tucui shunguta churashcatami parlan.

Cushilla causangapajca Diospaj alli ñanpimi purina canchij

Sl 119:1-8

Josueca Jehová Diospaj alli ñanpimi purirca. Imapish tucui alli llujshichun, cushilla causangapajpish Jehová Diostami tucui shunguhuan cazurca.

Jarcaicuna ricurijpica Bibliapimi imata ruranata yachai tucunchij

Sl 119:33-40

Jeremiasca mana manchaj runami carca, llaquicunahuan cashpaca Jehová Diospimi tucui shunguta churarca. Minishtirishcacunallahuan causashpami Jehová Dios mingashcata pajtachirca.

Mana manchashpa gentecunaman huillangapajmi Diospaj Shimita alli yachana canchij

Sl 119:41-48

Pabloca tucuicunaman Diosmanta huillanataca mana mancharcachu. Jehová Dios ayudanata crishpami mana manchashpa mandaj Felixman Diosmanta huillarca.

¿Maillapitaj mana manchashpa Diosmanta huillai tucungui?

  • Escuelapi

  • Trabajopi

  • Cambaj familiacunaman

  • Shujtajcunaman