Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ

Alli huillajcuna tucushunchij: Bibliamanta yachasha nijcunata tandanacuicunaman invitashunchij

Alli huillajcuna tucushunchij: Bibliamanta yachasha nijcunata tandanacuicunaman invitashunchij

¿IMAMANTATAJ CAITA RURANA CANCHIJ?: Cada semanacunami tandanacuicunapica Jehová Diosta cantanchij alabanchijpish (Sl 149:1). Shinallataj Dios munashca shina causangapaj imata ruranatami yachanchij (Sl 143:10). Bibliamanta yachasha nijcunapish, Bibliamanta yachacujcunapish tandanacuicunaman shamushpami Diosta servinata callaringacuna.

IMA SHINATAJ CAITA RURAI TUCUNCHIJ:

  • Tandanacuicunaman invitanallami cangui. Bibliamanta yachai callarichunca mana shuyanachu cangui (Ap 22:17).

  • Bibliamanta yachasha nijcunamanca ñucanchij tandanacuicuna ima shina cashcata, shamuj tandanacuipi imata yachagrishcatapish huillai. Invitacushpaca ¿Ñucanchij tandanacuicunapica imatataj ruranchij? videota ricuchi. Shinallataj ¿Picunataj Jehová Diospaj munaita ruracuncuna? nishca folletomantapishmi lección 5 y 7-manta parlai tucungui.

  • ¿Canta pushanaman richun munanguimanchu? nishpami tapui tucungui. ¿Tandanacuimanca ima ropahuantaj rina cani? nijpipish ima ropahuan rinata ninallami cangui. Tandanacuipipish Bibliata o shujtaj publicacioncunata ricuchishpa ayudangapajmi paihuan tiyarina cangui. Shujtaj huauquicunata panicunatapishmi rijsichina cangui.