Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ

Cˈuyaita charishpaca Jesusta catijcuna cashcatami ricuchishun: Mana llulla cashcallapi cushicushunchij

Cˈuyaita charishpaca Jesusta catijcuna cashcatami ricuchishun: Mana llulla cashcallapi cushicushunchij

¿IMAMANTATAJ MINISHTIRISHCA CAN? Dios imata rurana cashcataca Jesús shinami mana llullashpa yachachinchij (Jn 18:37). Cai pachapi causaj gentecunaca llullashpa, llaquichishpami causancuna. Chashna cajpipish imapish mana llulla cajllapimi cushicuna canchij, mana llullatami parlana, yuyanapish canchij (1Co 13:6; Flp 4:8).

¿IMA SHINATAJ PAJTACHI TUCUNCHIJ?

  • Shujtajcunamanta mana allita nijpica mana uyanachu canchij (1Te 4:11).

  • Shujtajcuna llaquipi cajpica mana contentarinachu canchij.

  • Alli ruraicunapi yuyashpami shujtajcunata animana canchij.

CAISHUJ CHAISHUJHUAN CˈUYANACUSHUNCHIJ: CˈUYAITA CHARIJCA CASHCATA MANA RURAJPICA MANA CUSHICUNCHU, CHAIPAJ RANDICA IMAPISH MANA LLULLA CAJPIMI CUSHICUN VIDEOTA RICUSHCA QˈUIPA CAI TAPUICUNATA CUTICHI:

  • ¿Cashcata mana rurajpi cushicushcataca Martaca ima shinataj ricuchirca?

  • ¿Alli ruraicunamanta parlangapajca Aliciaca imatataj rurarca?

  • ¿Ima alli ruraicunamantataj parlai tucunchij?

Cashcata mana rurajpi cushicunapaj randica mana llullahuan cushicushunchij.