Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | JUAN 9, 10

Jesusca paipaj ovejacunataca allimi cuidan

Jesusca paipaj ovejacunataca allimi cuidan

10:1-5, 11, 14, 16

Michij runaca ovejacunata alli rijsishpami cuidan. Ovejacunapish michijta rijsishpami pushachun saquin. Jesusca alli michij cashcamantami cada ovejita imata minishtishcata, imata alli rurashcata, imapi pandarishcatapish yachan. Ovejacunapish paitaca allimi rijsin. Chaimantami paipaj nishcata catincuna.

¿Jesusca alli michij cashcamantaca imatataj ruracun...

  • paipaj ovejacunata tandachingapaj?

  • paipaj ovejacunata pushangapaj?

  • paipaj ovejacunata cuidangapaj?

  • paipaj ovejacunaman carangapaj?