Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | JOEL 1-3

“Cancunapaj churicunapish, ushushicunapish ñucamanta huillangacunami”

“Cancunapaj churicunapish, ushushicunapish ñucamanta huillangacunami”

Joe 2:28, 29

Ungidocunami Jehová Diosmanta huillancuna. Paicunami ‘Dios tucui allita rurashcatapish’, Dios churashca mandanamanta ‘alli huillaitapish’ huillancuna (Hch 2:11, 17-21; Mt 24:14). Shujtaj ovejacunapish huillashpami ayudancuna.

Joe 2:32

¿Jehová Diospaj shutipi mañanaca imatataj nisha nin?

  • Paipaj shuti ima nisha nishcata yachana.

  • Paipaj shutita respetana.

  • Paipi tucui shunguhuan crina.

Tapuri: “¿Ungidocunataca ima shinataj huillashpa ayudai tucuni?”.