Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | OSEAS 1-7

Jehová Diosca paimanta mana caruyajcunataca cˈuyanmi. ¿Quiquinca?

Jehová Diosca paimanta mana caruyajcunataca cˈuyanmi. ¿Quiquinca?

Mana caruyashpa cˈuyanaca imatapish pajtachichun, tucui shunguhuan cˈuyachun, ama caruyachunmi ayudan. Oseasca paipaj huarmi huainayajpica cˈuyashpami catirca. Chashnallatajmi Diospish paimanta caruyajcunataca cˈuyashpa perdonan (Oseas 1:2; 2:7; 3:1-5).

¿Gómer huarmica paipaj cusamanta caruyashcataca ima shinataj ricuchirca?

¿Israelitacunaca ima shinataj Diosmanta caruyarca?

¿Oseasca paipaj huarmita cˈuyashcataca ima shinataj ricuchirca?

¿Jehová Diosca israelitacunata cˈuyashcataca ima shinataj ricuchirca?

YUYANGAPAJ: ¿Diosmanta mana caruyashpa cˈuyashcataca ima shinataj ricuchi tucuni?