Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | MARCOS 11, 12

Shujtajcunamanta yallimi Diosman curca

Shujtajcunamanta yallimi Diosman curca

12:41-44

¿Catij yuyaicunapica imatataj viuda huarmimantaca yachai tucunchij?

  • ¿Imamantataj ñucanchij rurashcacuna Diospajca valishcami can ni tucunchij?

  • ¿Diosta sirvingapajca imamantataj esforzarina canchij?

  • ¿Imamantataj ñaupa rurashcacunahuan cunan rurashcacunahuanca mana chˈimbapurana canchij? ¿Imamantataj shujtajcunahuan mana chˈimbapurarina canchij?

  • ¿Ashalla cullquita charishpapish imamantataj shungumanta Diosman cuna canchij?

¿Viuda huarmimantaca imatataj ashtahuan yachai tucunchij?