Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | SALMOS 26–33

Ama manchangapaj Jehová Diosta mañashun

Ama manchangapaj Jehová Diosta mañashun

Jehová Dios ima shina ayudashcata yuyanami Davidtaca ama manchachun ayudarca

27:1-3

  • Jehová Diosca David huambrataca shuj leonmantami quishpichirca.

  • Ovejacunata cuidachunmi Jehová Diosca shuj osota huañuchichun Davidta ayudarca.

  • Goliatta huañuchichunmi Jehová Diosca Davidta ayudarca.

¿David shina ama manchangapajca imataj ayudanga?

27:4, 7, 11

  • Jehovata mañana.

  • Huillana.

  • Tandanacuicunaman rina.

  • Ñucanchijlla cashpa Bibliamanta estudiana, familiahuanpish Diosta adorana.

  • Shujtajcuna ama manchahun cushichishpa parlana.

  • Ñaupa punllacunapi ima shina Jehová Dios ñucanchijta ayudashcata yuyana.