Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | GÉNESIS 24

Isaacpaj shuj huarmitami agllarca

Isaacpaj shuj huarmitami agllarca

24:2-4, 11-15, 58, 67

Abrahamta sirvij runaca Isaacpaj shuj huarmita agllagricushpaca Jehová Diostami ayudahuai nishpa mañarca (Gé 24:42-44). Ñucanchijpish shuj importante decisionta agllagricushpaca Jehová Dios ayudachunmi mañana canchij. ¿Ima shina?

  • Paita mañashpa.

  • Bibliata liyishpa, ñucanchij publicacioncunata liyishpa.

  • Diosta alli sirvij huauqui panicunaman consejocunata mañashpa.