Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

13-19 de marzo

JEREMÍAS 5-7

13-19 de marzo
 • Canto 10, mañaipish

 • Callari shimicuna (3 mins. o menos)

BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA

 • Jehová Diostami cazunata saquircacuna(10 mins.)

  • Jer 6:13-15. Jeremiasca israelitacunapaj juchacunatami huillarca (w88-S 1/4 págs. 11, 12 párrs. 7, 8).

  • Jer 7:1-7. Jehová Diosca israelitacuna arrepintirichunmi munarca (w88-S 1/4 pág. 12 párrs. 9, 10).

  • Jer 7:8-15. Jehová Dios paicunata tucuchinataca mana yuyarcacunachu (jr-S pág. 21 párr. 12).

 • Bibliapi curita mashcaj shina mashcashunchij (8 mins.)

  • Jer 6:16. ¿Jehová Diosca imatataj cutin cutin israelitacunata rurachun mañarca? (w05-S 1/11 pág. 23 párr. 11).

  • Jer 6:22, 23. ¿Diosca imamantataj ‘janaj lado llajta runacunami shamugrin’ nirca? (w88-S 1/4 pág. 13 párr. 15).

  • ¿Cai semanapi Bibliapi rezashca yuyaicunaca imatataj Jehová Diosmanta yachachin?

  • ¿Cai semanapi Bibliapi rezashca yuyaicunahuanca ima shinataj huillai tucuni?

 • Bibliata rezashunchij (4 mins. o menos): Jer 5:26-6:2.

ALLI YACHACHIJCUNA CASHUNCHIJ

 • Punta parlanacui (2 mins. o menos): T-36. Cutin visitangapaj huasiyujhuan alli parlai.

 • Cutin visitashpa (4 mins. o menos): T-36. “Cashna tapuri” nishcata yachachi. Jesús huañushcata yuyarina tandanacuiman huasiyujta invitai.

 • Bibliamanta estudio (6 mins. o menos): jl lecc. 1. Bibliamanta yachacujta Jesús huañushcata yuyarina tandanacuiman invitai.

JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ