Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | SALMOS 45–51

Jehová Diosca shungumanta arrepintirijcunataca perdonanmi

Jehová Diosca shungumanta arrepintirijcunataca perdonanmi

Davidca Batsebahuan juchapi urmashcamantami Natanca sinchita Davidta rimarca. Chai qˈuipami Davidca salmo 51-ta quillcarca. Mana allita rurashcamantami Davidpaj shunguca juchachicurca. Chaimantami paipaj juchacunamanta llaquirishpa Diosman huillarca (2Sa 12:1-14).

¿Diospaj ñaupajpi cutin alli ricuringapajca Davidca imatataj rurarca?

Sl 51:3, 4, 8-12, 17

  • Juchacunamanta manaraj arrepintirijpi, Diosman manaraj huillajpica Davidpaj shunguca juchachicurcami. Paica yallitaj llaquillami carca.

  • Diosta llaquichishcamantami Davidca Jehová ñucata cutin cushichiyari nirca.

  • Davidca Dios perdonachunmi munarca. Diospaj ñaupajpipish cutin alli ricurishpami cushilla sintirisha nirca.

  • Tucui shunguhuan paita cazungapajmi Diosta ayudahuai nishpa mañarca.

  • Davidca Jehová perdonana cashcatami tucui shunguhuan crirca.