Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | SALMOS 38–44

Jehová Diosca ungushcacunata cuidanmi

Jehová Diosca ungushcacunata cuidanmi

Llaquicunata chˈimbapuracushpaca Jehová ayudanatami tucui shunguhuan crina canchij

Sl 41:1-4

  • Davidca ancha ungushcami carca.

  • Davidca huajcha runacunatami ayudaj carca.

  • Davidca paipaj ungüita Jehová Dios anchuchichunca mana mañarcachu. Ashtahuanpish cushicuita, alli yuyaita cuchun, ayudachunmi mañarca.

  • Davidca tucui shunguhuan paita servij cashcatami Jehová Diosca ricurca.