Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | 1 TIMOTEO 4-6

¿Diosta adorana o charij tucuna?

¿Diosta adorana o charij tucuna?

6:6-10

Charij tucunapaj randica Diosta alli sirvishpami cushilla causashun. ¿Ima shinataj cai catij versocunaca chaita ricuchin?

¿Imamantataj charij tucunata, Diosta alli sirvinataca mana igual rurai tucunchij? (Mt 6:24).