Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | LUCAS 8, 9

¿Jesusta catingapajca imatataj rurana canchij?

¿Jesusta catingapajca imatataj rurana canchij?

9:62

Shuj tarpuj runaca huachucuna ama huishtu llujshichunca mana huashaman tigrarishpa ricunachu carca. Ñucanchijpish huashaman saquishca cai pachapaj ruraicunamanca mana tigranachu canchij (Flp 3:13).

Sinchi llaquicunata charishpaca jahuallami Diosta manaraj rijsishpa ima shina causacushcata yuyari tucunchij. Pero llaquilla causashcata yuyarinapaj randica alli cashcallatami yuyari tucunchij. Israelitacunapish Egiptomanta llujshishca qˈuipaca chaitami rurarcacuna (Nú 11:5, 6). Ñaupa huatacunapi ima shina causashcata yallitaj yuyacushpaca chashnallataj causanatami munashun. Huashaman saquishca ruraicunapi yuyanapaj randica Dios ima shina bendiciashcata, shamuj punllacunapi pai cusha nishca bendicioncunapish huiñaipaj cashcapimi yuyana canchij (2Co 4:16-18).