Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | ISAÍAS 47-51

Jehová Diosta cazushpaca bendicioncunatami chasquishun

Jehová Diosta cazushpaca bendicioncunatami chasquishun

Isa 48:17

  • Cushilla causachunmi Jehová Diosca ima ñanta catina cashcata yachachin. Paita cazushpaca allimi causashun.

‘Sumaj causaica, jatun yacu shinami’

Isa 48:18 (Biblia en Quichua Chimborazo, 1989)

  • Jehová Dios cushca sumaj causaica mana tucurinchu. Cai sumaj causaica jatun yacu shinami can.

“Cashcata ruranapish, mama cucha yacu caiman chaiman cuyuricujlla shinami canman”

  • Ñucanchij alli ruraicunaca mama cucha shinami achca ricuringa.