Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ

Diospi tucui shunguhuan crichun huahuacunata ayudaichij

Diospi tucui shunguhuan crichun huahuacunata ayudaichij

Cai pachapi tucui imalla tiyashcacunata ricushpami Jehová Diosca tucuita rurai tucuj cashcata yachanchij (Sl 19:1-4; 139:14). Shinapish Satanasca Diosta ama rijsichunmi causai ima shina callarishcataca, panda yuyaicunahuan gentecunata pandachishca (Ro 1:18-25). ¿Chai panda yuyaicuna cancunapaj huahuacunapaj shunguman ama yaicuchunca imatataj rurai tucunguichij? Huahuacuna uchillaraj cajpimi Jehová Dios tiyashcata, paicunata cˈuyashcata yachachina canguichij (2Co 10:4, 5; Ef 6:16). Escuelapi yachacushcamanta imata yuyashcatami tapuna canguichij. Paicunapaj shunguman chayangapajca achca ayudacunami tiyan. Chai ayudacunahuanmi yachachi tucunguichij.

¿IMATATAJ JOVENCUNACA YUYAN?: DIOSPI CRINAMANTA NISHCA VIDEOTA RICUSHCA QˈUIPACA CAI TAPUICUNATA CUTICHI:

  • ¿Gentecunaca imatataj Diospi crinamanta yuyancuna?

  • ¿Cambaj escuelapica imatataj yachachin?

  • ¿Jehová Dios tiyashcataca imamantataj cringui?

  • ¿Dios tucuita rurashcata crichunca ima shinataj shujtajcunata ayudai tucungui?