Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

10-16 de febrero

GÉNESIS 15-17

10-16 de febrero
 • Canto 39, mañaipish

 • Callari shimicuna (1 min.)

BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA

 • ¿Jehová Diosca imamantataj Abrampaj Saraipaj shutita cambiarca?(10 mins.)

  • Gé 17:1. Abramca juchayuj cashpapish ima pandata mana rurarcachu (it-1 pág. 914 párr. 2).

  • Gé 17:3-5. Abramtaca Abraham nishpami Diosca shutichirca (it-1 pág. 31 párr. 4).

  • Gé 17:15, 16. Saraitaca Sara nishpami Diosca shutichirca (w09 1/2 pág. 13).

 • Bibliapi curita mashcaj shina mashcashunchij (10 mins.)

  • Gé 15:13, 14. ¿Abrahampaj huahua huahuacunaca ima horamanta ima horacamataj 400 huatacunata llaquita aparcacuna? (it-1 pág. 597 párr. 6).

  • Gé 15:16. ¿Imamantataj Bibliapica Abrahampaj huahua huahuacunaca Canaanmanca “chuscu yayacunapaj qˈuipami” tigrarcacuna nin? (it-1 pág. 890 párr. 7).

  • ¿Cai semanapi Bibliata liyishpaca imatataj Jehová Diosmanta, predicanamanta yachashcangui o ima shujtaj yuyaicunatataj tarishcangui?

 • Bibliata liyishunchij (4 mins. o menos): Gé 15:1-13 (th yachai 10).

ALLI YACHACHIJCUNA CASHUNCHIJ

 • Punta parlanacui (video) (4 mins.): Parlanacushpa yachachi. Videota churashca huasha cai tapuicunata rurai: ¿Yachachij alli tapuicunata rurashcataca ima shinataj yachanchij? ¿Alli yachachingapajca ima ejemplotataj churarca?

 • Punta parlanacui (3 mins. o menos): Parlanacungapaj yuyaicunahuan parlashpa callari. Huasiyuj ima jarcaita churajpipish parlashpa catingapaj imata ruranata ricuchi (th yachai 3).

 • Punta parlanacui (5 mins. o menos): Parlanacungapaj yuyaicunahuan parlashpa callari. Qˈuipaca Alli huillaicuna nishca folletopi yachai 3-huan Bibliamanta yachachishpa callari (th yachai 6).

JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ