Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ

Jesús huañushcata yuyaringapaj tandanacuiman tucuicunata invitashunchij

Jesús huañushcata yuyaringapaj tandanacuiman tucuicunata invitashunchij
CAMBIAI

Cai huatapica 27 de febrerotami invitashpa callarishun. Ñucanchij causashca llajtapi Jesús huañushcata yuyarina tandanacuiman shamuchunmi tucui gentecunata invitana canchij. Shinallataj invitacionta chasquijcunataca yachana munaita charishpa catichunmi ayudana canchij.

IMA SHINATAJ CAITA RURAI TUCUNCHIJ

CASHNA PARLASHPA CALLARI

“Shuj sumaj tandanacuimanmi invitasha ninchij. Cai 23 de marzo-tami Jesús huañushcata yuyaringapaj muyundij Allpapi achca huaranga gentecuna tandanacushun. Chaipica Jesús huañushpa ima shina ñucanchijta ayudashcatami uyashun. Gratismi canga. Cai invitacionpimi maipi canata, ima horas canata huillacun. Cushicushpami quiquinta chasquishun”.

Ashtahuan yachanata munajpica caita rurai:

 • SHUJ PˈANGATA SAQUI

  Cutin visitangapaj huasiyujhuan alli parlai.

 • JESÚS HUAÑUSHCATA YUYARINGAPAJ VIDEOTA RICUCHI

  Cutin visitangapaj huasiyujhuan alli parlai.

utin visitanaman tigrashpaca caita rurai:

 • ¿IMAMANTATAJ BIBLIAMANTA YACHANA CANCHIJ? VIDEOTA RICUCHI

  Qˈuipaca Bibliamanta estudiota cuna shuj publicacionta saquingui.

 • ¿BIBLIACA IMATATAJ YACHACHIN? LIBROTA SAQUI

  Página 206-manta 208-cama Jesús huañushcata yuyarina tandanacuipica imata rurashcata yachachi. Qˈuipaca librota saquingui.

 • DIOSTA UYAI FOLLETOTA SAQUI

  Página 18-manta 19-cama Jesús imamanta huañushcata yachachi. Qˈuipaca folletota saquingui.