Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | HECHOS 27, 28

Pabloca barcopimi Roma llajtaman rirca

Pabloca barcopimi Roma llajtaman rirca

27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

Apóstol Pabloca prezu cashpapish huillanataca manataj saquircachu. Roma llajtaman pushacujpica barcopi cajcunamanmi huillarca. Yacupi barco pambarijpimi Malta nishca islaman chayarcacuna. Chaipimi Pabloca ungushcacunata jambishpa, paicunamanpish alli huillaicunata huillashca canga. Roma llajtaman chayashca quimsa punllacunallapimi Pabloca chaipi causaj judiocunata mandajcunata tandachishpa Diosmanta huillarca. Ishqui huatata shuj alquilashca huasipi prezu cashpaca visitanaman rijcunamanmi huillaj carca.

¿Tucui laya jarcaicuna ricurijpipish huillashpa catingapajca imatataj rurai tucungui?