Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | HECHOS 17-18

Apóstol Pablo shina huillashunchij, yachachishunchij

Apóstol Pablo shina huillashunchij, yachachishunchij

17:2, 3, 17, 22, 23

¿Ima shinataj apóstol Pablopaj ejemplota cati tucunchij?

  • Gentecunata intindichingapajca Bibliatami alli utilizana canchij. Shinallataj imata minishtishcata ricushpami yachachina canchij.

  • Gentecuna maipi cashcata ricushpami chˈican chˈican horascunapi huillana canchij.

  • Gentecunata ama pˈiñachingapajca paicunapaj crishcacunata respetashpami parlana canchij.