Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ

¿Shungumanta cˈuyangapajca imataj ayudanga?

¿Shungumanta cˈuyangapajca imataj ayudanga?

Matrimoniotaca Jehová Diosmi callarichirca. Paica cusa huarmicuna tandalla, cushilla causachunmi munan (Gén. 2:22-24). Chaimantami shuj alli cˈarita, alli huarmita agllachun sumaj consejocunata cun (Ec 5:4-6). Diosca cusa o huarmi huainayajpillami divorciarichun saquin (Mal 2:16; Mt 19:9).

¿SHUNGUMANTA CˈUYANGAPAJCA IMATAJ AYUDANGA? NISHCA VIDEOTA RICUSHPA CAI TAPUICUNATA CONTESTAI:

  • ¿Laurapaj yaya mamaca ima consejotataj cˈuyaihuan curca? ¿Imamantataj chai consejoca alli carca?

  • ¿Imamantataj “cazarashpaca paica cambiangallami” nishpa mana yuyana cangui?

  • ¿Huauqui Luispish pani Luciapish ima alli consejotataj Lauramanca curca?

  • ¿Danielpish Jennypish imamantataj problemacunata charirca?

  • ¿Carlospish Laurapish Diosta ashtahuan sirvingapajca imallatataj rurasha nircacuna?

  • ¿Imamantataj manaraj cazarashpa ima shina cashcata alli rijsinaraj cangui? (1Pe 3:4).

  • ¿Shungumanta cˈuyanaca imataj can? (1Co 13:4-8).